Een voorbeeld van een INTERVISIETRAJECT

1.Startbijeenkomst:

We starten met een ééndaagse (1 dagdeel) waar in ieder geval het volgende aanbod komt:

 • kennismaking met intervisiecoach, kennismaking met deelnemers;
 • in beeld brengen waar de deelnemers in hun praktijk tegen aan lopen:
  Wat gaat goed? Wat kan beter?
 • benoemen van de leervragen/individuele doelen waaraan de deelnemers willen werken;
 • verwerken van deze leervragen in een (kort en bondig!) leerplan;
 • inleiding over “wat is intervisie, welke werkvormen onderscheiden we, wat spreekt aan”.
 • gesprekstechnieken: de kunst van het vragenstellen, luisteren-samenvatten-doorvragen.

2. Vervolgbijeenkomsten:

Vervolgens vinden er vier begeleide bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur plaats. Het advies is om deze bijeenkomsten om de zes weken te laten plaatsvinden. Tussen de bijeenkomsten door kan de groep ervoor kiezen om zelf (onbegeleide) bijeenkomsten te organiseren waar men dieper ingaat op thema’s die aan de orde kwamen in de begeleide variant. Een van de teamleden kan de rol van facilitator op zich nemen. Op de achtergrond is de intervisiecoach beschikbaar voor telefonisch/digitaal consult.

De vier begeleide bijeenkomsten hebben globaal de volgende indeling. Bij de eerste drie wordt er elke keer van enkele deelnemers een persoonlijk leerpunt uitgediept. De intervisiecoach laat zien welke methode het beste past bij de inbreng die op tafel ligt. Iedere bijeenkomst wordt kort nabesproken en elke deelnemer schrijft na afloop thuis een korte reflectie (volgens een vast format) over hetgeen hij/zij al dan niet heeft geleerd van de bijeenkomst.
Bij de laatste bijeenkomst begeleiden twee deelnemers in de rol van intervisie begeleider de bijeenkomst en oefenen op deze wijze met collegiale intervisie. Ook nu worden er enkele in te brengen leervragen dan wel werkthema’s ingebracht en besproken.

3. Zelfstandig

Na deze vijf bijeenkomsten is de groep in staat om zelfstandig verder te gaan. De mogelijkheid is er om digitaal vragen voor te leggen aan de intervisiecoach.

RESULTAAT

Na afloop van voornoemd intervisietraject zijn de deelnemers (beter) in staat om:

 • werkproblemen helder te formuleren en oplossingsgericht te werk te gaan;
 • op een gestructureerde, systematische wijze naar werkproblemen te kijken en aan te pakken;
 • met collega’s een vertrouwensband op te bouwen en in staat zijn om elkaar positief aan te spreken op zelfbewust handelen en professionaliteit;
 • in staat zijn om zelf intervisiebijeenkomsten te leiden en te begeleiden vanuit een professionele houding;
 • het eigen leerproces door middel van intervisie te sturen;
 • beschikken over een aantal intervisiehandvatten en -methodieken, passend bij de werkvraag, om elkaar te leren ondersteunen.

puzzel

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact

Laatste nieuws

Basisopleiding Vertrouwenspersoon

Samen met mijn collega Jacobien Kleve heb ik een Basiscursus Vertrouwenspersoon ontwikkeld voor het Kenniscentrum Sociaal Domein in Meppel. Deze opleiding is gecertificeerd. Als je deze volgt en daarna de […]

Lees meer