De Camp-Matrix

De door Peter Camp ontwikkelde matrix bij organiseren en organisatieverandering, op basis van de theorievorming van Noël Tichy, stoelt op het in samenhang ontwikkelen van de drie belangrijkste organisatievoorwaarden: beleid; organisatie en personeel.

Tichy gaf aan dat binnen organisaties drie stromen wisselende invloed uitoefenen op het functioneren van een organisatie: het technische; het politieke en het culturele.

Samengebracht geven 2 keer 3 items een matrix met 9 cellen elk met een concreet aangrijpingspunt voor organiseren en organisatieverandering.

De 9 aangrijpingspunten tonen een sterke samenhang, bijvoorbeeld:

 • Stel ‘doelstellingen en beleid’ (doelen en werkwijze, cel technisch/beleid) kent nog niet iedereen, dan blijkt dat ‘de organisatievisie’ (bedrijfsklimaat, cel cultureel/beleid) ontbreekt of ontgaat.
 • Wanneer ‘het denken in termen van de eigen toko’ niet wijzigt (autonomie, cel politiek/per­soneel) dan komt ‘horizontale teamwork’ (samenwerking, cel cultureel/orga­nisatie) nauwelijks tot stand en blijft ‘de onderlinge behulpzaamheid’ (houding, cel cultureel/perso­neel) op een laag pitje.

De projectmatrix

Beleid Organisatie Personeel
Technisch Doelen en werkwijze

 • projectdoelen
 • strategie
 • onderzoek
 • budget
Taken en bevoegdheden

 • projectorganisatie
 • taakverdeling
 • overlegsituaties
 • procedures
Deskundigheid

 • kwalificatie-eisen
 • teamsamenstelling
 • expertise
 • beloning
Politiek Beleidsbeïnvloeders

 • bedrijfsleiding
 • opdrachtgever(s)
 • belangengroepen
 • financiers
Besluitvorming

 • inspraak
 • contractering
 • onderhandelingen
 • bepalingen
Autonomie

 • speelruimte
 • wensen
 • perspectieven
 • risico’s
Cultureel Bedrijfsklimaat

 • kwaliteitsnormen
 • betrokkenheid
 • beeldvorming
 • specifieke gewoonten
Samenwerking

 • projectfasering
 • teamvorming
 • ideeënontwikkeling
 • gebruik van methode
Houding

 • competenties
 • bereidheid
 • creativiteit
 • improvisatie

De matrix blijkt een ideaal instrument inzetbaar voor meerdere situaties. Uiteraard geschikt voor alle aspecten rondom het item organiseren. Snel kan in beeld komen:

 • Wie invloed uitoefent op veranderingen
 • Hoe u collega’s erbij betrekt
 • Wat versterkt de positie van uw organisatie, afdeling of projectgroep
 • Hoe snel tot een plan van aanpak te komen.

Bovendien maakt de matrix met haar 9 velden toepassingen mogelijk voor het opzetten en voeren van functioneringsgesprekken, het ontwerpen en analyseren van beleidsnotities, het leiden van projecten (zie matrix), het ontwikkelen van medezeggenschap, het opzetten van een leergang, het begeleiden van mediations, etc.

Han Rottink is door Peter Camp, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in 1992 opgeleid in het toepassen en hanteren van de Matrix-methode in al haar facetten.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact

Laatste nieuws

Teamcoaching bij de HAN

In verband met het uitvallen van de trainster bij de opleiding Teamcoaching bij de HAN neemt Han deze taken waar. Fijn dat ik deze klus mag oppakken, een opleiding die […]

Lees meer